pix

Wij steunen 3 projecten...

Monicare steunt acties en projecten van Toon Bongaerts.
Zijn projecten richten zich op gezondheidszorg, onderwijs en jeugdwerking. Onze actie MoNiCare ondersteunt 3 van zijn ontwikkelingsprojecten:

- Corazones Unidos
- FANS
- De zoete vriendjes

Sponsorprojecten

Monicare steunt acties en projecten van Toon Bongaerts die er woont en werkt en de coördinatie doet.
Deze actie steunt 3 van zijn ontwikkelingsprojecten :

FANS

… staat voor financiële adoptie van een Nicaraguaans schoolkind

Via een bijdrage van Belgische “padrinos en madrinas” (peter of meter) wordt voor een arm schoolkind zijn uniform, 2 paar schoenen, een boekentas, de schriften, boeken en schrijfgerief aangekocht. Als tegenprestatie krijgt de padrino jaarlijks een briefje en het rapport van het kind.

Met de restgelden wordt er noodzakelijk schoolgerief aangekocht zoals technologisch en informatica materiaal en worden er ook naschoolse activiteiten zoals muziek- en danslessen  bekostigd. Ook de gehuchtschooltjes worden van schoolgerief voorzien. Zo hopen we enerzijds de kwaliteit van het onderwijs een extra ondersteuning te bieden.
Anderzijds helpen we arme gezinnen financieel en gaan zo het vroegtijdige schoolverlaten tegen. De laatste officiële cijfers zeggen dat slechts 58% van de kleuters naar de kleuterklas gaan, 87% van de kinderen gaan naar de lagere school, doch slechts 45% naar de middelbare school. In de streek die FANS-beurzen hebben, liggen al deze cijfers beduidend hoger!

We geloven er sterk in dat onderwijs de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken. Onderwijs is hiervoor een basis en een recht.

Reeds bijna 20 jaren wordt dit project vanuit het Nicaraguacomité in Lommel ondersteund. Het situeert zich voornamelijk in de gemeente Terrabona. Een lokaal fanscomité, met Angel als coördinator, stuurt het project mee aan.

In 2014 werden er meer dan  300 kinderen en jongeren ondersteund met een fansbeurs en kregen er een 5-tal scholen extra financiële hulp bij de aankoop van noodzakelijk schoolmateriaal.

De zoete vriendjes

ZELFHULPGROEP DIABETESPATIËNTEN “LOS DULCES AMIGOS” (een project van NGO Prosalud)

Probleemstelling: Diabetes is ook in Nicaragua de epidemie van de 21ste eeuw. 10% van de bevolking heeft de ziekte. Kansarme diabetespatiënten worden in de publieke gezondheidsdiensten maar heel gedeeltelijk opgevolgd met alle gevolgen vandien : vroegtijdige complicaties, vroegtijdige dood. Er is immers een constant gebrek aan labotesten en juiste medicatie. Ook gebeuren er zeer weinig activiteiten rond preventie en educatie.

Doelstelling : De NGO Prosalud komt tegemoet aan deze problematiek door via haar polikliniek integrale (educatief, preventief en curatief) kwalitatief goede gezondheidszorgen aan te bieden aan diabetespatiënten.Dit onder vorm van zelfhulpgroepen waarbij de patiënt als persoon centraal staat en actief deelneemt aan het programma. In de twee gemeenten Terrabona en Dario worden op deze manier op dit ogenblik een 400-tal diabetespatiënten bereikt voor een betere integrale begeleiding. Maandelijks krijgen zij de nodige medische begeleiding en driemaandelijks wordt er in de zelfhukpgroepen voorlichting gegeven. De patiënten geven hiervoor maandelijks een kleine financiële bijdrage.Dit is echter onvoldoende om de huidige totaalkosten van ongeveer 10.000 € op jaarbasis te dekken, zodat we steeds op zoek zijn naar bijkomend sponsorgeld.

Toekomst: In de toekomst willen we nog een stapje verder gaan. We willen jongere mensen (zeker zij die risiko lopen) die in de stadswijken en rurale dorpjes wonen, aansporen tot een gezondere levensstijl. Naast het promoten van gezonde voeding en sportactiviteiten, willen we hen ook tijdig screenen, zodat vroegtijdige diabetes en hoge bloeddruk ontdekt kunnen worden.

Corazones Unidos

Het project Corazones Unidos (CU) biedt ambulante zorg aan mensen met een handicap in de regio Terrabona in Nicaragua. En dit sinds 2011. Het project is in België gedragen door een aparte werkgroep verankerd binnen de structuur van de vzw Nicaraguacomité Lommel en in Nicaragua geïntegreerd binnen de NGO Prosalud van Dr. Toon Bongaerts.
De ondersteuning van de kinderen met een handicap is uitgebouwd op verschillende niveaus:
- Diagnosestelling en gespecialiseerde onderzoeken (vnl. in Managua)
- Behandeling d.m.v. medicatie,hulpmiddelen en fysiotherapie.
- Omdat kinderen met een handicap, ook als ze volwassen zijn , thuis blijven wonen, zijn de ouders en familie belangrijke partners in het project. Ze krijgen dan ook ondersteuning en vorming in werkgroepjes, verspreid over de verschillende bergdorpjes.

De werking van CU wordt volledig gesuperviseerd door de NGO Prosalud. Een multidisciplinair team begeleidt het project op een integrale manier: algemene coördinatie, begeleiden van processen, praktische ondersteuning, vorming van vrijwilligers, medische ondersteuning, financiëel beheer,….

Voor de gehele coördinatie van het project is momenteel 1 voltijdse psycholoog tewerkgesteld en 1 deeltijdse fysiotherapeut. Sinds december 2012 zijn 2 Belgische vrijwilligers, gesteund door vzw Stijn, voor 2 jaar ingezet om het project ter plaatse te helpen uitbouwen.

De werkgroep in België bespreekt en volgt het project van hieruit inhoudelijk op en staat tevens in voor de financiële ondersteuning. Op dit ogenblik is hiervoor ongeveer € 13.000 op jaarbasis voor nodig.

Realisaties, sponsorgelden MoniCare 2014

1. FANS project: 23,498.44 US$ Dit bedrag werd integraal aan het FANS-budget toegevoegd.
-Er werd een extra aankoop gedaan voor grotere materialen zoals borden, archiefkasten, klein bureaumateriaal...voor 9 rurale schooltjes; dit materiaal zal pas in februari 2015 (begin schooljaar) naar de schooltjes gaan.
-Er werd met een tekenklas van 10 kansarme leerlingen begonnen
-Ook de dansles kon men verder zetten, nu met 20 kinderen
-De muziekklassen werden complementair gesteund
-voor Potrero san Antonio wordt bekeken met het ministerie van onderwijs, hoe extra boeken aangeschaft kunnen aangeleverd worden
-er zullen ook kinderen met een handicap geïntegreerd worden in het gewone onderwijs…
-de complementaire steun aan het FANS project (FANS-beurzen, steun arme rurale schooltjes, muziek-, teken- en dansles) zal door de monicare-sponsering 2014 gedragen worden.

2. Corazones Unidos-project: 23,498.44 US$, Dit bedrag werk integraal in het CU budget gestoken. Hiermede werden nu al 170 kinderen ! met een handicap verder geholpen, via integrale steun: diagnosestelling en gespecialiseerde consultaties, medische begeleiding (medicatie en operatieve ingrepen), therapie (kiné, ergo) en ontwikkelingsstimulatie, verstrekking van elementaire hulpmiddelen aan de armste gezinnen (aangepaste bedden, stoelen, orthopedische schoenen...), werking van ouderwerkgroepen...

3. Projekt Techo Digno: 23,498.44 US$. Hiervan werd er 4,827.60 US$ uitbesteed aan de verbetering van twee rurale huisjes in de gemeenten La Dalia en Rancho Grande van twee heel arme berglepra-patiënten. Ook werd er de bouw van een nieuw huisje voor een heel arme TBC patiënte en haar familie mee gerealiseerd. Er staat momenteel een hele wachtlijst van families die in aanmerking komen voor de rest van dit budget. In 2015 hebben we nog niet méér families met het monicare-budget kunnen helpen omdat we onvoldoende uitvoeringscapaciteit hadden om alles te doen…

Meer Info:

http://www.islommel.be
http://www.rigenicaragua.blogspot.be
http://www.corazonesunidos.tk/

en de facebook pagina van het Nicaraguacomité Lommel

Corazones Unidos

FANS

De zoete vriendjes