pix

Wij steunen 4 projecten...

Monicare steunt acties en projecten van Toon Bongaerts.
Zijn projecten richten zich op gezondheidszorg, onderwijs en jeugdwerking. Onze actie MoNiCare ondersteunt 4 van zijn ontwikkelingsprojecten:

- Corazones Unidos
- FANS
- Los Dulces Amigos
- Armonia Mental

Sponsorprojecten

Monicare steunt acties en projecten van Toon Bongaerts die er woont en werkt en de coördinatie doet.
Deze actie steunt 4 van zijn ontwikkelingsprojecten :

FANS

… staat voor Financiële Adoptie van een Nicaraguaans Schoolkind

Via een bijdrage van Belgische “padrinos en madrinas” (peters of meters) wordt voor een arm schoolkind zijn uniform, 2 paar schoenen, een boekentas, de schriften, boeken en schrijfgerief aangekocht. Als tegenprestatie krijgt de padrino jaarlijks een briefje en het rapport van het kind.

Met de restgelden wordt er noodzakelijk schoolgerief aangekocht zoals technologisch en informatica materiaal en worden er ook naschoolse activiteiten zoals muziek-, danslessen en tekenlessen bekostigd. Ook de gehuchtschooltjes worden van schoolgerief voorzien. Zo hopen we enerzijds de kwaliteit van het onderwijs een extra ondersteuning te bieden.
Anderzijds helpen we arme gezinnen financieel en gaan zo het vroegtijdige schoolverlaten tegen. De laatste officiële cijfers zeggen dat slechts 58% van de kleuters naar de kleuterklas gaan, 87% van de kinderen gaan naar de lagere school, doch slechts 45% naar de middelbare school. In de streek die FANS-beurzen hebben, liggen al deze cijfers beduidend hoger!

We geloven er sterk in dat onderwijs de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken. Onderwijs is hiervoor een basis en een recht.

Reeds 22 jaar wordt dit project vanuit Nicamigos ondersteund. Het situeert zich voornamelijk in de gemeente Terrabona. Een lokaal fanscomité, met Edenia als coördinator, stuurt het project mee aan.

In 2016 werden er meer dan  300 kinderen en jongeren ondersteund met een fansbeurs en kregen er een 5-tal scholen extra financiële hulp bij de aankoop van noodzakelijk schoolmateriaal.

Corazones Unidos

Het project Corazones Unidos (CU) biedt ambulante zorg aan kinderen en jongeren met een handicap in de regio Terrabona- Darío in Nicaragua.

En dit sinds 2011. Het project is in België o.v.v. een aparte werkgroep verankerd binnen de structuur van de vzw Nicamig@s en in Nicaragua geïntegreerd binnen de NGO Prosalud van Dr. Toon Bongaerts.
Op dit ogenblik worden 297 kinderen en jongeren met een handicap begeleid om hen meer kwaliteit van leven te bieden:
- Diagnosestelling en gespecialiseerde onderzoeken (vnl. in Managua)
- Medische begeleiding (medicatie en operatieve ingrepen)
- Therapie : kiné en ergo en vroegtijdige ontwikkelingsstimulatie.
- Verstrekking van elementaire materiële hulpmiddelen aan de armste gezinnen (bedden, stoelen, orthopedische schoenen,…)
- Omdat kinderen met een handicap, ook als ze volwassen zijn , thuis blijven wonen, zijn de ouders en familie belangrijke partners in het project. De werking van ouderwerkgroepen “Asociacion de padres de familias”, voorgezeten door een gevormde ouder-vrijwilliger, biedt de ouders verzorgings- en begeleidingsadviezen en tipsvoor kleine materiële aanpassingen die ze zelf kunnen uitvoeren en/of waarmee ze elkaar kunnen helpen.

De werking van CU wordt volledig gesuperviseerd door de NGO Prosalud. Een multidisciplinair team begeleidt het project op een integrale manier: algemene coördinatie, begeleiden van processen, praktische ondersteuning, vorming van vrijwilligers, medische ondersteuning, financiëel beheer,….

Voor de gehele coördinatie van het project zijn momenteel 2 voltijdse fysiotherapeuten tewerkgesteld en 1 deeltijdse ouder-vrijwilliger.

De werkgroep in België bespreekt en volgt het project inhoudelijk op en staat tevens in voor de financiële ondersteuning. Op dit ogenblik is hiervoor ongeveer 25.000 € op jaarbasis voor nodig.
We proberen om jaarlijks een werkbezoek te brengen aan het project.

Armonia Mental

Armonía Mental is een nieuw project van Prosalud dat in het voorjaar van 2016 is opgestart en ondersteuning wil bieden aan jongeren en volwassenen met geestelijke gezondheidsproblemen.
Geestelijke gezondheid staat in Nicaragua nog écht in haar kinderschoenen. Minstens 5 op 100 mensen heeft te maken met psychosociale of psychiatrische problemen waaronder depressies,verslavingsproblematieken (drugs, alcohol), intrafamiliale conflicten,...Deze kansarme mensen kunnen met hun problemen nauwelijks terecht in de publieke gezondheidszorg.

Doelstelling
Prosalud heeft een ambulante laagdrempelige en professionele dienstverlening opgezet die recht en toegang tot geestelijke gezondheidszorg aanreikt aan de kansarme bevolking van de regio Terrabona/Dario.
Door middel van sensibilisatie, vorming en diverse therapieën, zowel individueel als in groep, tracht het project bij te dragen tot een beter geestelijk welzijn en een betere levenskwaliteit van deze kwetsbare mensen.

Dagelijkse werking
Een multidisciplinair team van 3 artsen, 2 verpleegkundigen en 1 psychologe staan in voor de medisch-psychiatrische en psychologische ondersteuning van het project. Psychologe Felipa Rojas coördineert de dagelijkse werking.
De afgelopen maanden werd de focus vnl gelegd op sensibilisatie en bekendmaking van het project in de regio. Dit gebeurt door het geven van voordrachten en vormingen in enerzijds de scholen (gericht naar jongeren) en anderzijds in wijkcentra van de dorpen (gericht naar volwassenen) en het aanbieden van folders.
Aanmeldingen vanuit de sensibilisatie-activiteiten; interne doorverwijzingen van de artsen van de polikliniek en spontane vragen van de lokale bevolking hebben nu al als resultaat dat Felipa twee halve dagen per week consultaties doet en een oplijsting maakt van de verschillende geestelijke gezondheidsproblemen.
In de nabije toekomst zullen op basis hiervan prioriteiten van te benaderen doelgroepen bepaald worden.

Los Dulces Amigos

‘Los dulces amigos’ is een zelfhulpgroep van chronische diabetespatiënten, opgericht in 2010. Tot nu toe hebben zich 420 patiënten georganiseerd onder begeleiding van Prosalud. Tijdens driemaandelijkse bijeenkomsten krijgen zij de nodige gezondheidsvoorlichting over hun ziekte (preventie, controle,rehabilitatie) en kunnen zij met elkaar ervaringen en twijfels uitwisselen. Tevens krijgen zij maandelijks een gratis medische consultatie met de nodige essentiële labotesten en hun medicatie.De patiënten hebben zelf een solidair fonds opgericht om elkaar complementair te helpen.

Realisaties, sponsorgelden MoniCare 2016

In 2016 waren de ingezamelde gelden bestemd voor onderstaande projecten...
1. Projekt Zoete vriendjes
Dit projekt beoogt een integrale begeleiding van diabetespatiënten in de regio van Terrabona en Darío, via medische bijstand en de funktionering van zelfhulpgroepen, waar educatie en preventie van complicaties centraal staan. In totaal participeren 250 patiënten aan de educatiesessies. Een 125-tal diabetespatiënten hiervan geven een symbolische bijdrage van 1 euro per maand, waarvoor zij beroep kunnen doen op medische raagpleging en een basispakket van labotesten. Generieke medikamenten worden aangeboden tegen zeer lage aankoopprijs. Monicare heeft 7.218,70 euro bijgedragen aan dit projekt en gedurende de eerste 6 maanden van dit jaar werd er hiervan 2.451,90 euro gesubsidiëerd aan de patiënten.
2. Projekt Corazones Unidos
Corazones Unidos (“verenigde harten”) zorgt voor een integrale begeleiding van kinderen en jongeren met een handikap. In totaal werden tot op heden 337 gehandikapten in het projekt opgenomen: 154 in de regio van Terrabona en 183 in de regio van Darío. Zij hebben toegang tot medische en paramedische zorgen: medische consultatie, labo, medikatie. Ook wordt er samengewerkt met de referentiehospitalen in Managua voor nodig specialistisch advies. Centraal staan de kiné- en ergotherapiesessies. Er worden hulpmaterialen vervaardigd of aangekocht naargelang de noden (spalken, prothesen, aangepaste bedden, hygiënische stoelen, rolstoelen, gehoorapparaten); ouders krijgen vorming vooral ivm de thuiszorg voor hun gehandikapt kind; er worden allianties aangegaan met andere organisaties zoals Fundación “Futuros” die ons in de toekomst aangepaste rolstoelen zullen ter beschikking stellen. Monicare heeft 14.437,37 euro bijgedragen aan dit projekt. Gedurende de eerste semester van dit jaar werd er 10.793,97 euro besteed aan de verschillende noden en activiteiten.
3. Projekt FANS
Het FANS projekt (Financiële adoptie Nicaraguaanse schoolkinderen) steunt in totaal 313 schoolkinderen in de regio van Terrabona: 253 kinderen worden door Vlaamse padrinos y madrinas gesteund en 60 kinderen via een Duits solidariteitscomitée. Deze kinderen wonen verspreid over 19 rurale dorpjes en Terrabona centrum. In totaal worden 13 rurale lagere schooltjes gesteund en 3 middelbare scholen. De schoolbeurs bestaat uit de aankoop van een rugzak met schoolmateriaal voor een jaar lang; een paar schoenen en een uniform. Daarbij worden ook 39 leerkrachten geholpen met allerlei docentiemateriaal. Het projekt FANS organiseert ook culturele nevenactiviteiten: dans, muziek en tekenen, en koopt hiervoor materialen aan. Dit jaar hebben er zich 91 kinderen ingeschreven in de dansles: 25 in Terrabona centrum en 66 kinderen in twee rurale streken. Ook de tekenklas heeft veel succes: in totaal nemen er 64 kinderen aan deel: 19 in Terrabona centrum en 45 in Cuajiniquil, een rurale streek. Muziekles wordt er gegeven aan 29 jongeren. Dit is beperkter omwille van de beschikbaarheid van muziekinstrumenten. Monicare heeft ook aan dit projekt 14.437,37 euro bijgedragen. Gedurende de eerste semester van dit jaar werd er 12.926,78 euro besteed aan de schoolbeurzen en de verschillende culturele activiteiten.

Realisaties, sponsorgelden MoniCare 2014

1. FANS project: 23,498.44 US$ Dit bedrag werd integraal aan het FANS-budget toegevoegd.
-Er werd een extra aankoop gedaan voor grotere materialen zoals borden, archiefkasten, klein bureaumateriaal...voor 9 rurale schooltjes; dit materiaal zal pas in februari 2015 (begin schooljaar) naar de schooltjes gaan.
-Er werd met een tekenklas van 10 kansarme leerlingen begonnen
-Ook de dansles kon men verder zetten, nu met 20 kinderen
-De muziekklassen werden complementair gesteund
-voor Potrero san Antonio wordt bekeken met het ministerie van onderwijs, hoe extra boeken aangeschaft kunnen aangeleverd worden
-er zullen ook kinderen met een handicap geïntegreerd worden in het gewone onderwijs…
-de complementaire steun aan het FANS project (FANS-beurzen, steun arme rurale schooltjes, muziek-, teken- en dansles) zal door de monicare-sponsering 2014 gedragen worden.

2. Corazones Unidos-project: 23,498.44 US$, Dit bedrag werk integraal in het CU budget gestoken. Hiermede werden nu al 170 kinderen ! met een handicap verder geholpen, via integrale steun: diagnosestelling en gespecialiseerde consultaties, medische begeleiding (medicatie en operatieve ingrepen), therapie (kiné, ergo) en ontwikkelingsstimulatie, verstrekking van elementaire hulpmiddelen aan de armste gezinnen (aangepaste bedden, stoelen, orthopedische schoenen...), werking van ouderwerkgroepen...

3. Projekt Techo Digno: 23,498.44 US$. Hiervan werd er 4,827.60 US$ uitbesteed aan de verbetering van twee rurale huisjes in de gemeenten La Dalia en Rancho Grande van twee heel arme berglepra-patiënten. Ook werd er de bouw van een nieuw huisje voor een heel arme TBC patiënte en haar familie mee gerealiseerd. Er staat momenteel een hele wachtlijst van families die in aanmerking komen voor de rest van dit budget. In 2015 hebben we nog niet méér families met het monicare-budget kunnen helpen omdat we onvoldoende uitvoeringscapaciteit hadden om alles te doen…

Meer Info:

http://www.islommel.be
http://www.rigenicaragua.blogspot.be
http://www.corazonesunidos.tk/

en de facebook pagina van het Nicamigos Lommel